Začiatky skautingu v Trenčíne (1915)

Skautské oddiely na území terajšieho Slovenska vznikali ešte pred prvou svetovou vojnou v rámci Rakúsko-Uhorska. Zakladali ich katolícki kňazi – profesori, inšpirovaní britským skautingom Baden-Powella. Jeden z prvých skautských oddielov na Slovensku bol v júni 1915 založený v Trenčíne na Kráľovskom vyššom rímsko-katolíckom piaristickom gymnáziu.

Virtualna_tabula_skauti_TN

Prvý skautský oddiel na Slovensku vznikol v Komárne v roku 1913. Trenčiansky oddiel začal svoju činnosť 1. augusta 1915. Gymnázium sídlilo v budove kláštora rehole piaristov na hlavnom námestí, vchod bol aj cez romantickú kamennú bránku z Maršovského (teraz Palackého) ulice. Prvý skautský oddiel v Trenčíne založili Imre Szabó, ktorý na gymnáziu vyučoval kreslenie a zemepis, a nadporučík Pavol Orbán, príslušník tunajšieho 15. honvédskeho pluku, ktorý na gymnáziu vykonával predvojenskú prípravu. Členmi oddielu boli Gabriel Rieger, Koloman Molčan, Rudolf Paldan, Štefan Molčan, či František Tiso. Ďalšie mená nepoznáme.

„Vychádzam z údajov odovzdávaných v Trenčíne tradíciou z generácie na generáciu. Žiaľ, odovzdávanie bolo zrejme nie vždy v písomnej forme a už vôbec sa neprenášali údaje o prameňoch, nieto ešte samotné pôvodné pramene,“ priblížil Vojtech Brabenec, člen Historickej komisie Slovenského skautingu, ktorý problematike venoval samostatnú štúdiu a spolu s ďalšími regionálnymi zaujímavosťami ju zverejnil na svojej webovej stránke (www.trencan.6f.sk). Autor pri odovzdávaní tradície trenčianskeho skautingu predpokladá túto generačnú postupnosť aj s charakteristickými menami: F. Tiso, Š. Molčan, K. Molčan, G. Rieger, Horký, Slotík, F. Gašparík, Š. Androvič.

Vďaka úzkej spolupráci s V. Brabencom si uvedenú kapitolu regionálnych dejín môžete exkluzívne prečítať aj priamo tu – na stránke trenčianskej knižnice.

 

Prevzaté zo stránky: http://www.vkmr.sk/

Začiatky trenčianskeho skautingu_1915